Most már kezdheted magolni emelt szintű szóbeli magyar érettségi tételeit!

17/10/30 hétfő
ujnemzedek.hu
Nyilvánosságra hozta a 2018-as emelt szintű szóbeli magyar érettségi tételcímeit az Oktatási Hivatal. Ezekre már kezdheted is a felkészülést!

Irodalom

Művek a magyar irodalombóI I.: kötelező szerzők
1. Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig
2. Az elégikus hangütés változatai az 1850-es évek Arany lírájában
3. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alatt ciklusa alapján
4. Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Irisz koszorújából című kötetében
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. Az egyéni és a közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költeményeiben (1935-37)

Művek a magyar irodalomból II.: választható szerzők
7. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában
8. A szerelmi érzés sokszínűsége és a műfajváltozatok Balassi Bálint megkomponált versgyűjteményében
9. Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében az Előszó és A vén cigány című művek alapján
10. Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód sajátosságai Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
11. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában
12. Intelmek és más műfajváltozatok Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodj! című művének három novellaciklusában

Művek a magyar irodalomból III.: kortárs szerzők
13. Egyéni és történeti emlékezet Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében

Művek a világirodalomból
14. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása
15. A történetmondás és az értelmezés szintjei Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című regényében
16. A francia premodernek - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud - poétikai sajátosságai (szabadon választott művek alapján)

Színház és dráma
17. Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében
18.Történelem- és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében

Az irodalom határterületei
19. Irodalmi ellenutópia és filmes adaptációja – Ray Bradbury: Fahrenheit 451 és François Truffaut: 451 Fahrenheit (1966) (A tételcímben szereplő film példányai könyvtárakban és kereskedelmi forgalomban elérhetők [DVD-n, illetve VHS-en].)

Interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
20. Az elbeszélésmód sajátosságai és az Adria toposza Tolnai Ottó VILÁGÍTÓTORONY ELADÓ Festettvízpróza
című utazáskönyvében (Digitális Irodalmi Akadémia. Petőfi Irodalmi múzeum, Budapest, 2012. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000008343&secId=0000846915)

Magyar nyelv

Kommunikáció
1. A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai
2. A vizuális és nyelvi jel, a vizuális és nyelvi kommunikáció

A magyar nyelv története
3. A Halotti beszéd és könyörgés felépítése, alaktani, jelentéstani sajátosságai
4. A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének két részletében (87. és 112. levél) (Mikes Kelemen: Törökországi levelek http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/)
5. A nyelvújítás folyamata, módszerei és eredményei

Ember és nyelvhasználat
6. Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával.
7. A magyar nyelv területi tagolódása: a palóc és a csángó nyelvjárás jellemzői

A nyelvi szintek
8. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai
9. A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai
10. A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében

A szöveg
11. A szöveg jelentésének összetevői (elsődleges, másodlagos, mögöttes jelentés)
12. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
13. A grammatikai és a jelentésbeli szövegkohézió

A retorika alapjai
14. Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék
15. Érvtípusok, érvelési hibák
16. Egy jelenkori szónoki beszéd nyelvi-retorikai eszközei és hatása Kertész Imre: A stockholmi beszéd. Elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén. (http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000982&secId=0000094683&mode=html#Kertesz_Imre-A_stockholmi_beszed-kertesz00055)

Stílus és jelentés
17. A képszerűség stíluseszközei és hatása
18. A tudományos és a szakmai stílus
19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
20. A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus, a nominális stílus

A hivatlos listát az Oktatási Hivatal oldaláról is letölthetitek.