Gyakran ismételt kérdések (GYIK) és válaszok a Minősített Tehetséggondozó Műhely címre pályázóknak

16/10/21 péntek
ujnemzedek.hu
A Minősített Tehetséggondozó Műhelyekről általában

Mit kell tudni a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekről?

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan országos hálózatként létrejövő, egyenletes területi lefedettséget biztosító tehetséggondozó-mintaintézmények, amelyek

 • a kiemelten tehetséges gyermekekre/tanulókra irányuló tehetséggondozó és tehetségfejlesztő, valamint
 • a tehetséggondozásban szerepet vállaló pedagógusokra, szakemberekre irányuló támogatási, illetve
 • a körzetükre irányuló szolgáltatási tevékenységet végeznek,
 • egymással és a körzetükben lévő köznevelési intézményekkel országhatáron belüli hálózatot alakítanak ki.

A Minősített Tehetséggondozó Műhely mintaintézményi szerep betöltése a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek minősítési eljárásának kézikönyvében (minősítési kézikönyv) lefektetett eljárásrend szerint valósul meg.

Mi az MTM-hálózat kialakításának célja? Miért van szükség Minősített Tehetséggondozó Műhelyekre?

Az MTM-hálózat kialakításának célja, hogy minden elért tehetséges tanuló az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljön, továbbá, hogy az intézmény meghatározott földrajzi környezetében – ami az MTM-ek esetében egybeesik a székhely szerinti közigazgatási régióval –, más szóval a körzetében elhelyezkedő nevelési-oktatási intézmények számára speciális szolgáltatásokat nyújtson, úgy mint:

 • a tehetséggondozásban részt vevő diákok számára megfelelő tehetséggondozó programokat kínáljon;
 • intézményközi tehetségszakmai tanácsadást;
 • tehetségérzékenyítő vagy szakmai rendezvényeket biztosítson.

Milyen támogatásból valósul meg a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózata?

 • A Közép-Magyarország régióban első körben a „Minősített Tehetséggondozó Műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása” című NTP-MTM-M-16 azonosítószámú hazai projekt keretében történik az MTM-hálózat kiépítése és támogatása.
 • A konvergencia régiókban a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú európai uniós kiemelt projekt keretében valósul meg az MTM-hálózat kiépítése és támogatása.

Miért érdemes Minősített Tehetséggondozó Műhely címre pályázni?

A pályázaton kiválasztott intézmények lehetőséget kapnak arra, hogy tehetséggondozó tevékenységüket 2020 végéig rendszeres pályázás, így az azt terhelő járulékos tevékenységek nélkül, kiszámítható keretek között folytassák.

Miben különbözik a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának létrehozására irányuló pályázat a megszokott pályázatoktól?

A Minősített Tehetséggondozó Műhely címet elnyerő intézmények alapvetően két területen számíthatnak különbségekre korábbi pályázataikhoz képest.

 • A pályázat kiírója nem határozza meg az MTM címet elnyerő intézmények számára azokat a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeket, programokat, amelyeket meg „kell” valósítaniuk a pályázat keretein belül. Az intézmények így azokat a tevékenységeket végzik MTM-ként, amelyeket vagy már végeznek, vagy amelyeket önmaguk terveznek és határoznak meg pályázati anyagukban.
 • Ezzel párhuzamosan, illetve ennek következményeképpen az MTM-ek támogatása sem egy meghatározott összeg vagy „egységcsomag” továbbadásban áll. Az egyes intézményeknek nyújtott támogatások – a tevékenységekhez hasonlóan – magukkal az intézményekkel történő egyeztetés, igényfelmérés alapján kerül meghatározásra. (A támogatások lehetséges formái és elemei megtalálhatók lentebb).

Mely nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak Minősített Tehetséggondozó Műhely címre?

MTM címre város, megyeszékhely vagy megyei jogú város jogállású településen székhellyel rendelkező

 • általános iskola,
 • gimnázium
 • szakgimnázium vagy
 • szakközépiskola pályázhat.

Ezen felül Minősített Tehetséggondozó Műhely olyan nevelési-oktatási intézmény lehet, amely:

 • kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozását támogató szakmai csoporttal, valamint tehetséggondozó programmal rendelkezik;
 • a tehetségekkel történő foglalkozás teljes folyamatát kiterjeszti:
 • az általános képességekre;
 • lehetőség szerint a gardneri tehetségterületek mindegyikére;
 • a speciális helyzetű tehetségcsoportokra;
 • (ahol releváns) a foglalkozási területekre;
 • a tehetséges tanuló motivációjának és személyes érzelmi jóllétének gondozására.

Megfelel-e a pályázó a kiírás személyi feltételeinek, ha a szakmai csoport kötelezően biztosítandó tagja, az iskolapszichológus 50%-os alkalmazásban áll?

Igen, az iskolapszichológus részmunkaidős alkalmazásában is állhat a pályázó intézménynél.

Kell-e Az MTM címre pályázó iskolának iskolapszichológust alkalmaznia?

A pályázati kiírás és A Minősítette tehetséggondozó Műhelyek minősítési eljárásának kézikönyve alapján a pályázó intézményeknek rendelkezniük kell iskolapszichológusi állást betöltő szakemberrel (ennek tényét vagy a szakmai csoportban, vagy külön nyilatkozatban tüntethetik fel). Ennek hiányában megállapodást kell kötniük az illetékes pedagógiai szakszolgálattal a szakszolgálati „iskola- és óvodapszichológusi koordinátorral” való együttműködésre vonatkozóan.

Együttműködési megállapodásra példaként szolgálhat a GYIK végén található megállapodás minta.

Milyen szakképzettséggel kell rendelkezzen az iskolapszichológus?

A pályázatban nevesített iskolapszichológusnak a 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott, az iskolapszichológus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Van-e bármiféle kikötés a programfelelős személyére vonatkozóan?

Sem A Minősített Tehetséggondozási Műhelyek minősítési eljárásának kézikönyve, sem a pályázati kiírás nem tartalmaz semmiféle korlátozást azzal kapcsolatban, hogy ki lehet programfelelős. Ennek megfelelően pl. maga az intézményvezető is vállalhatja ezt a feladatot.

Meg kell-e nevezni név szerint a tehetséggondozó szakmai csoport tagjait?

A „Regisztrációs adatlapon” elsősorban annak kell szerepelnie, hogy milyen tevékenységeket látnak el a szóban forgó kollégák. Ugyanakkor a későbbi együttműködés szempontjából kifejezetten hasznos lehet a szakmai csoport tagjainak megnevezése.

Hátrányt jelent-e a pályázásnál, ha egy intézmény csak egy vagy néhány tehetségterületen foglalkozik tehetséggondozással?

Közvetlenül nem hátrány, ennek ellenkezője viszont – azaz a több tehetségterületen végzett tehetséggondozó tevékenység – előnyt jelent. További előny, ha a pályázó a következő ötéves időtartamú vállalásában minél több tehetségterület fejlesztését tűzi ki célul.

Hány Minősített Tehetséggondozó Műhely lesz Magyarországon?

Mindösszesen 38 intézmény válhat MTM-mé, 30 a konvergencia régiókban és 8 a Közép-Magyarország régióban.

Hány évre kapják meg az intézmények a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet? Hány évig biztosított az MTM-ek támogatása?

Az MTM cím öt évig birtokolható a jelenleg kiírt pályázatok keretében.

 • A címért járó támogatás a konvergencia régiókban 2020. december 31-ig biztosított.
 • A Közép-Magyarország régióban a pályázati támogatások – a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselekvési terveiben meghatározott módon és feladatokra – évente kerülnek kiírásra.

A hazai finanszírozású Közép-Magyarország régióban is ötéves a címbirtoklás időszaka?

Igen, a közép-magyarországi intézmények is öt évre kapják az MTM címet.

Miért nem pályázhatnak Minősített Tehetséggondozó Műhely címre a köznevelési rendszer speciális intézményei (mint például alapfokú művészeti iskolák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati intézmények és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó stb. intézmények)?

A pályázati felhívás az EMMI által jóváhagyott minősítési kézikönyvön alapul. Az Új Nemzedék Központ a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek alap- és kiegészítő feladatrendszerét a pályázati felhívásban is felsorolt, általános profilú intézménytípusokra dolgozta ki. A speciálisabb profilú tehetséggondozó intézmények (AMI-k, EGYMI-k, pedagógiai intézetek, szakszolgálatok, kollégiumok stb.) – az MTM-ek hálózatfejlesztő feladata révén – bevonhatók az együttműködésbe.

Pályázhatnak-e többcélú intézmények?

Valamennyi köznevelési intézmény pályázhat, amelynek szakmai alapdokumentumában vagy alapító okiratában rögzített köznevelési feladatai között szerepel a CXC. törvény 4. §-ában meghatározott azon alapfeladat, amely a pályázati kiírás valamely intézménytípusának megfeleltethető. Ez azt jelenti, hogy a pályázati dokumentumként benyújtandó regisztrációs adatlapon a tehetséggondozó programok bemutatását, illetve valamennyi releváns adatot értelemszerűen az általános iskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi, gimnáziumi intézményegységre, alapfeladatra kell vonatkoztatni.

Miért csak a minimum városi rangú települések nevelési-oktatási intézményei pályázhatnak?

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) feladatrendszerét és szolgáltatói szerepkörét a projektmegvalósító Új Nemzedék Központ a pályázati felhívásban felsorolt települési rangra dolgozta ki annak érdekében, hogy a korlátozott számú MTM-ek (országosan 38 intézmény) a legkönnyebben megközelíthető, csomóponti településeken legyenek. A nem városi rangú településen székhellyel rendelkező intézmények – az MTM-ek hálózatfejlesztő szerepe révén – szintén be tudnak kapcsolódni az együttműködésbe.

Előnyt jelent-e a pályázásnál a referenciaintézmény, mentoriskola cím vagy a tehetségpont státusz?

A cím önmagában nem jelent előnyt, de a vele járó tevékenységek, programok a pályázati anyagot gazdagíthatják.

Pályázhat-e az intézmény ugyanazokkal a programokkal, amelyekkel elnyerte a tehetségpont címet?

A pályázatban a teljes tehetséggondozó tevékenységet érdemes bemutatni.

Hol lehet feltüntetni a pályázatban a határon túli, vagy nemzetközi együttműködéseket?

A regisztrációs adatlapon nem szerepel kifejezetten olyan kérdés, amely a pályázók Magyarország határain kívülre irányuló tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeire irányulna. Ezeket a „Regisztrációs adatlap” 10. kérdésnek „B” részénél tüntethetik fel.

Hogyan viszonyul a Minősített Tehetséggondozó Műhelyhálózat koncepciója a Tehetségpontok hálózatához?

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek és a Tehetségpontok egymást kiegészítő és erősítő hálózatokat alkotnak. A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának legfőbb sajátossága, hogy a pályázatos úton történő kialakítás lehetőséget ad az országos szinten egyenletes lefedettség elérésére, továbbá a hálózat tagjai kizárólag hazai nevelési-oktatási intézményeik lehetnek, és az Új Nemzedék Központ projektjein keresztül a projektek fizikai megvalósulása során rendszeres támogatásban részesülhetnek.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek számára nyújtott támogatások, szolgáltatások

Milyen támogatásokat vehetnek igénybe a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek?

A projektmegvalósító Új Nemzedék Központ – a „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt keretében – az alábbi támogatásokat nyújtja az MTM-eknek:

 • az intézményi programfelelős többlettevékenységének díjazása;
 • tehetséges tanulókat támogató mentorprogramok, kiemelten tehetséges diákok egyéni mentorálása;
 • tehetséggondozó mentorok képzése, díjazása;
 • tehetséggondozást támogató tárgyi eszközök, tehetség- és készségfejlesztő eszközök biztosítása;
 • díjmentesen biztosított, akkreditált pedagógus-továbbképzések;
 • tehetségszakmai tanácsadás;
 • az intézmények szakmai együttműködésének támogatása;
 • szakmai rendezvények megvalósításának támogatása;
 • webes kommunikációs felület biztosítása az MTM-hálózat számára;
 • tanárok és tanulók versenyzési és szakmai célú utazásának támogatása.

Mi a Minősített Tehetséggondozó Műhely programfelelősének feladata?

A programfelelős a Minősített Tehetséggondozó Műhely tehetséggondozó szakmai csoportjának vezetője, aki elsősorban az MTM által a pályázatban vállalt tehetséggondozó program szakmai megvalósulásért felel. Részt vesz az iskola munkaközösség-vezetői értekezletein, és koordinálja az intézmény szakmai csoportját.

További feladatai:

 • a projektmegvalósító Új Nemzedék Központ által az MTM címet elnyert intézmények körében elvégzett előzetes eszköz- és programigény-felmérésben való közreműködés;
 • az MTM címmel rendelkező intézmény felkészítése a projektmegvalósító Új Nemzedék Központ által éves rendszerességgel megtartott monitoringlátogatásra;
 • az intézmény tehetséggondozó tevékenységével összefüggő éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Kik látják el a kiemelten tehetséges tanulók mentorálását?

A kiemelten tehetséges tanulók mentorálását az Új Nemzedék Központ által alapított és szervezett, díjmentesen biztosított valamely 30 órás tehetségmentor pedagógus-továbbképzést elvégző, pedagógus munkakörben foglalkoztatható szakember látja el.

El kell-e végeznie az Új Nemzedék Központ által alapított és szervezett tehetségmentor-továbbképzéseit annak a mentorprogramban részt vevő szakembernek, aki már rendelkezik egyéb mentori vagy tehetségfejlesztő szakképzettséggel, posztgraduális képesítéssel?

Igen, legalább az egyik Új Nemzedék Központ által alapított 30 órás mentortovábbképzést szükséges elvégezni.

Kaphatnak-e órakedvezményt a programfelelősök és a tehetségmentorok?

A projekteknek csak a projekt keretében elvégzett feladatok ellentételezésének mértékére és módjára van közvetlen hatása.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek által biztosított támogatások, szolgáltatások

Milyen feladatokat kell teljesíteniük az MTM-eknek a pályázati támogatás fejében?

Az MTM elsősorban a benyújtott pályázati anyagában megtervezett programokat valósítja meg. Az MTM-ek feladatrendszerét részletesen tárgyalja a minősítési kézikönyv I.1.4. fejezete.

Az MTM-ek főbb tevékenységei:

 • tehetségszűrés, -azonosítás, beválogatás;
 • komplex tehetséggondozó programok megvalósítása;
 • kontroll és nyomon követés;
 • tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció biztosítása a szülők, a pedagógusok, a tehetségekkel foglalkozó szakemberek, illetve intézmények számára;
 • egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlatok kifejlesztése, amely eléri az adaptálhatóság szintjét;
 • hálózati együttműködés kialakítása.

Mit jelent a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek szolgáltatói szerepe?

Az MTM úgy látja el a minősítési kézikönyvben meghatározott speciális alap- és kiegészítő feladatait, hogy saját tanulói mellett támogatja a működési körzetében tanuló tehetséges gyermekeket, számukra és környezetük számára programokat, rendezvényeket (például műhelybeszélgetések, bemutatkozási lehetőségek), szakmai támogatást biztosít.

A pályázat benyújtása

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázatot elektronikusan (e-mailben csatolt fájlként) és postai úton (kinyomtatva, aláírva) is be kell nyújtani a kiírásban meghatározott időpontokig.

Elektronikusan benyújtandó:

 • a pályázat 1. számú mellékleteként feltöltött „Regisztrációs adatlap”;
 • a pályázat 2. számú mellékleteként feltöltött „Szándéknyilatkozat”;
 • ahol ez szükséges, a pedagógia szakszolgálattal kötött együttműködési megállapodás (iskola- és óvodapszichológia koordinátorával való együttműködés tárgyában);
 • a pályázat dokumentumainak postai feladását igazoló feladóvény (ajánlószelvény) szkennelt másolata.

Postai úton benyújtandó:

 • a pályázat 1. számú mellékleteként feltöltött, aláírt „Regisztrációs adatlap”;
 • a pályázat 2. számú mellékleteként feltöltött, aláírt „Szándéknyilatkozat”;
 • ahol ez szükséges, a pedagógia szakszolgálattal kötött, aláírt együttműködési megállapodás (iskola- és óvodapszichológia koordinátorával való együttműködés tárgyában).

Kérjük, a borítékra írják rá: „MTM”!

 

 

Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 49. (DC Offices)

Mobil: +36 70 643 9377

Email: mtm@unp.hu

Web: www.ujnemzedek.hu

 

Szakszolgálattal kötött együttműködési megállapodás minta:

 

Együttműködési megállapodás

 

 

A(z) <intézmény> pályázatot nyújtott be az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által, az EMMI támogatásával kiírt „Minősített Tehetséggondozó Műhely” cím elnyerésére.

A pályázat kiírója felhívta a figyelmet – az intézmény által foglalkoztatott iskolapszichológus hiányában – a szakszolgálati iskola- és óvodapszichológia koordinátorral történő együttműködés szükségességére. Ennek érdekében jelezte a szakszolgálattal való – az említett együttműködésre vonatkozó – megállapodás szükségességét is.

Az együttműködési megállapodás értelmében a(z) <megye> Megyei Pedagógiai Szakszolgálat / a(z) <megye> Megyei Pedagógiai Szakszolgálat <járás> Tagintézménye* vállalja, hogy az iskola- és óvodapszichológia koordinátor (jelenleg: <név>) – sikeres pályázat esetén – a program időtartama alatt a tervezett tehetséggondozó tevékenységek megvalósításába bekapcsolódik.

 

 

<keltezés>

 

 

.................................................................                                                                                     

                            <név>                                                                          <név>

                      <intézmény>                                       <megye> Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

           igazgató / intézményvezető*                                           <járás> Tagintézménye

                                                                                                               igazgató*

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                 <név>

                                                                                               <megye> Megyei Pedagógiai

                                                                                                            Szakszolgálat

                                                                                                             főigazgató*